1. ALGEMENE INFORMATIE, TOTSTANDKOMING VAN EEN CONTRACT TUSSEN DE PARTIJEN

1.1 Deze AV zijn van toepassing op alle elektronische handelsdiensten die in België worden aangeboden via de website www.lavendertihany.be en haar subsites (hierna te noemen de “Website”).

1.2 De Dienstverlener exploiteert een webshop op zijn Website (hierna te noemen de “Webshop”) voor de verkoop van producten die door de Dienstverlener worden vervaardigd en gedistribueerd aan Klanten. Aankopen in de Webwinkel zijn mogelijk door het plaatsen van een bestelling langs elektronische weg, zoals bepaald in deze AV.

1.3 Iedere natuurlijke of rechtspersoon is gerechtigd gebruik te maken van de diensten van de Webwinkel van de Dienstverlener, mits hij/zij zich geldig en met succes op de Website registreert, de voorwaarden van deze AV als bindend voor hem/haar aanvaardt, en de aankoopprijs van het product en de leveringskosten betaalt.

1.4 De essentiële eigenschappen en kenmerken van de goederen die in de Webwinkel te koop worden aangeboden, alsmede aanwijzingen voor het gebruik van de goederen, worden uiteengezet in de productbeschrijving van het specifieke artikel op de Website. De aankoopprijs van de producten is altijd de brutoprijs die onder het gekozen product staat. In de aankoopprijs van de producten zijn de leveringskosten niet inbegrepen.

1.5 De Klant, als consument, kan zijn herroepingsrecht van de overeenkomst tussen de partijen niet zonder opgave van redenen uitoefenen in het geval van een product dat niet geprefabriceerd is, dat volgens de instructies of op uitdrukkelijk verzoek van de consument vervaardigd is, of dat duidelijk voor de consument gepersonaliseerd is, of in het geval van een product in een gesloten verpakking dat na opening na levering om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden teruggezonden.

  1. REGISTRATIE

2.1 U kunt zich registreren door het registratieformulier in te vullen op de hoofdpagina van de Website onder het menu Registratie.

2.2  De Dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens die de Klant tijdens de registratie heeft verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “GDPR”). Voor meer informatie over gegevensverwerking, zie de rubriek GEGEVENSVERWERKING.

2.3 De Dienstverlener herinnert de Klant eraan om zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord te bewaren en op te slaan op een plaats waar derden er geen toegang toe kunnen krijgen, en om deze gegevens nooit aan derden bekend te maken. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Klant zijn/haar wachtwoord vergeten is of uit het feit dat dit wachtwoord beschikbaar wordt voor onbevoegde personen, om welke reden dan ook die buiten de macht van de Dienstverlener ligt.

  1. BESTELLING

3.1 Nadat de Klant zich heeft geregistreerd, alle verplichte velden van het bestelformulier heeft ingevuld en de ingevoerde gegevens heeft gecontroleerd, bevestigt de Klant het koopaanbod door op het pictogram “Inhoud bestelwagentje” te klikken. Indien de Klant een veld onvolledig invult, zal de Dienstverlener een foutmelding sturen. Na de foutmelding heeft de Klant de mogelijkheid zijn gegevens te wijzigen of te corrigeren. Indien de Klant de verplichte velden correct heeft ingevuld, kan hij na het klikken op de bestelknop zijn gegevens controleren en indien hij onjuiste of onnauwkeurige gegevens heeft verstrekt, kan hij deze wijzigen. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering of andere problemen of fouten die het gevolg zijn van onjuiste en/of onnauwkeurige bestelgegevens die door de Klant zijn verstrekt.

3.2 Na de bestelling is de Klant verplicht te betalen. Betalingsmogelijkheden: met overschrijving of met kredietkaart.

3.3 De Dienstverlener aanvaardt alleen bestellingen van geregistreerde Klanten en alleen indien de Klant alle voor de bestelling vereiste velden invult.

3.4 Door een bestelling te plaatsen, verklaart de Klant uitdrukkelijk dat hij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en erkent hij dat hij erdoor gebonden is.

3.5 De Dienstverlener is verplicht de aankoop elektronisch (per e-mail) aan de Klant te bevestigen na ontvangst van het aanbod tot aankoop (bestelling) van de Klant. Het contract tussen de partijen komt tot stand na ontvangst van de bevestigingsmail. Het op deze manier – in het Nederlands – tussen de partijen gesloten contract zal worden beschouwd als een schriftelijk contract, dat door de dienstverlener zal worden gearchiveerd en op het hoofdkantoor van de dienstverlener gedurende 3 (drie) maanden na de sluiting ervan zal worden bewaard en binnen deze periode aan de klant ter beschikking zal worden gesteld. Het contract wordt gesloten voor bepaalde tijd en eindigt op het moment dat de partijen de overeenkomst uitvoeren. Indien de Klant de bevestigingse-mail niet binnen 48 uur na verzending van de offerte ontvangt, is hij ontheven van de verplichting tot het doen van een offerte en komt de overeenkomst tussen de partijen niet tot stand. De bevestiging van de bestelling wordt geacht door de Klant te zijn ontvangen wanneer deze te zijner beschikking wordt gesteld.

3.6 De Klant aanvaardt dat de Dienstverlener reclamemateriaal kan sturen naar het e-mailadres dat de Klant tijdens de aankoop/registratie heeft opgegeven.

  1. LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Online credit card betalingen worden gedaan via het Barion systeem. Kredietkaartgegevens worden niet doorgegeven aan de handelaar. De dienstverlener Barion Payment Zrt. is een instelling die onder toezicht staat van de Nationale Bank van Hongarije, licentienummer.

 

4.2 De bestelde producten die op de Website in voorraad zijn, worden door de in artikel 1.6 vermelde onderaannemer van de Dienstverlener binnen 4-6 werkdagen na betaling van de koopprijs en leveringskosten in geval van vooruitbetaling, of binnen 4-6 werkdagen na de bestelling in geval van betaling met overschrijving, afgeleverd op het door de Klant tijdens de bestelling aangegeven afleveradres. De levering van producten die niet in voorraad zijn of op individuele bestelling van de Klant zijn gemaakt, neemt 2-14 werkdagen in beslag.

4.3 De onderaannemer van de leverancier levert de bestelde goederen tussen 8.00 uur en 17.00 uur op een werkdag.

4.4 De Klant is verplicht om er onverwijld voor te zorgen dat de hoeveelheid en de kwaliteit van de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelling. De onderaannemer van de dienstverlener levert de bestelde goederen in onbeschadigde, ongeopende en originele verpakking af op het in de orderbevestiging vermelde adres. Als onbeschadigd, ongeopend en in oorspronkelijke staat worden slechts aangemerkt verpakkingen die zijn voorzien van het door de Leverancier aangebrachte veiligheidstape. Indien de Klant enige schade of afwijking vaststelt, zal de vervoerder, op verzoek van de Klant, de goederen gedetailleerd overhandigen en ter plaatse een rapport opmaken.

Binnenlandse leveringskosten:

Bestellinf boven de 50 € gratis

Bestelling boven de 20 € verzendkosten 4,99 €

Bestelling onder de 20 € verzendkosten 5,99 €

  1. KLACHTEN BEHANDELING

5.1 De Klant kan met vragen of klachten over de werking van de Website, bestellingen en eventuele klachten contact opnemen met de Dienstverlener via de volgende contactgegevens: postadres: 8760 Meulebeke, Tieltstraat 16 , of hello@lavendertihany.be

5.2 Indien de Klant het niet eens is met de behandeling van de klacht of indien de Dienstverlener niet in staat is de klacht onmiddellijk te onderzoeken, zal de Dienstverlener de klacht en zijn standpunt daarover onmiddellijk vastleggen. Een kopie van het proces-verbaal wordt door de dienstverlener aan de klant gezonden, ten laatste samen met het inhoudelijke antwoord op de klacht.

5.3 De dienstverlener voorziet klachten van een unieke identificatiecode.

5.4 De Dienstverlener zal de klachten van de Klant uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst inhoudelijk beantwoorden.

5.5 De Klant kan zijn geschillen met de Dienstverlener die voortvloeien uit deze AV voorleggen via gerechtelijke en andere rechtsmiddelen.

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Via het ODR-platform kunnen consumenten en handelaars in de EU klachten over online winkelen buiten de rechtbank om proberen op te lossen. Deze gebruiksvriendelijke en interactieve website is beschikbaar in alle officiële EU-talen en is gratis te gebruiken. Via het ODR-platform kunnen de consument en de handelaar het eens worden over een instantie voor geschillenbeslechting en vervolgens een proces doorlopen om een oplossing te vinden voor de klacht van de consument.

 

Gedeeltelijke invaliditeit, gedragscode:

Indien een clausule van de AV juridisch onvolledig of onwerkzaam is, blijven de overige clausules van de AV en van het contract tussen de Operator en de Gebruiker van kracht en zijn de bepalingen van de toepasselijke wetgeving van toepassing in plaats van het onwerkzame of onwerkzame gedeelte.

De Concessiehouder beschikt niet over een gedragscode overeenkomstig de Wet Oneerlijke Handelspraktijken en heeft een dergelijke gedragscode niet erkend als bindend voor hem.

  1. HERROEPINGSRECHT

6.1 De koper kan de koop van via www.lavendertihany.be bestelde producten op grond van deze voorwaarden binnen veertien dagen zonder opgave van redenen herroepen. De termijn van veertien dagen gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten. De koper moet de datum van ontvangst kunnen bewijzen en moet dit bewijs bij zijn verklaring van herroeping voegen.

6.2 De koper kan zijn herroepingsrecht binnen de gestelde termijn uitoefenen door een schriftelijke verklaring per e-mail (hello@lavendertihany.be) te sturen. De annuleringsmelding bevat alle gegevens van de bestelling, het codenummer van de bestelling, de vervaldatum en het serienummer van het product, alsmede de datum van de bestelling en de datum van ontvangst van het product.

6.3 Bij gebrek aan deze gegevens, of indien ons bedrijf om een andere reden niet kan nagaan op welke bestelling/klant/product de herroeping betrekking heeft en of deze tijdig werd ingediend, kan zij de herroeping niet aanvaarden.

6.4 In geval van herroeping is de klant verplicht de producten in kwestie aangetekend aan ons bedrijf terug te sturen in een verpakking die de veiligheid en onbeschadiging van de producten waarborgt (ten minste in de verpakking waarin ze aan hem werden geleverd). De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de koper.

6.5 Binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van het elektronisch verzonden annuleringsbericht, zal ons bedrijf het door de Koper betaalde bedrag aan de Koper terugbetalen, mits de geretourneerde producten binnen deze termijn in onbeschadigde staat door de Koper zijn ontvangen. Ons bedrijf heeft het recht om een evenredig bedrag in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag indien meer dan 70% van de teruggestuurde producten ontbreekt.

  1. HOUDBAARHEID

7.1. Garantie:

In geval van gebrekkige prestaties door de Concessiehouder, kan de Gebruiker een garantie van houdbaarheid eisen tegen de Concessiehouder volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek.

7.2 De gebruiker kan ervoor kiezen de volgende garantieclaims in te dienen:

7.2.1 de vervanging van het product te vragen, tenzij dit onmogelijk is of voor de Concessiehouder onevenredig hoge extra kosten zou meebrengen in vergelijking met de honorering van andere aanspraken op garantie van gemak.

7.2.2 Indien u niet om vervanging hebt verzocht of niet om vervanging had kunnen verzoeken, kunt u een evenredige vermindering van de prijs vragen of, in laatste instantie, het contract opzeggen.

7.2.3 Gezien de aard van de door de Concessiehouder op de markt gebrachte producten is het niet mogelijk aanspraak te maken op herstel van de garantie op accessoires.

7.3 De gebruiker heeft het recht om een garantierecht over te dragen op een ander garantierecht, maar de kosten van een dergelijke overdracht zijn voor rekening van de gebruiker, tenzij de overdracht gerechtvaardigd was of de Concessieverlener daarvoor een reden heeft opgegeven.

7.4 De Gebruiker moet ons bedrijf onmiddellijk na de ontdekking van het gebrek, ten laatste twee maanden na de ontdekking van het gebrek, op de hoogte brengen.

7.5 Tegelijkertijd vestigt de Concessieverlener de aandacht van de Gebruikers op het feit dat zij hun garantierechten niet kunnen doen gelden na de verjaringstermijn van twee jaar vanaf de datum van uitvoering van het contract. Voor tweedehandsgoederen bedraagt deze termijn één jaar.

7.6 De Concessiehouder verkoopt geen gebruikte goederen.

7.7 Binnen zes maanden na de datum van de prestatie kan de Gebruiker een beroep doen op de garantie, op voorwaarde dat de Gebruiker bewijst dat het product of de dienst door de Concessieverlener geleverd werd. Na zes maanden vanaf de datum van de prestatie is de gebruiker evenwel verplicht te bewijzen dat het door de gebruiker geconstateerde gebrek bestond op het tijdstip van de prestatie.

7.8 Productgarantie:

In geval van een defect aan het product kan de gebruiker, naar eigen keuze, een garantieclaim of een productgarantieclaim indienen.

7.8.1 In het kader van de productgarantie kan de gebruiker alleen om vervanging van het gebrekkige product verzoeken, maar het product wordt ook als gebrekkig beschouwd als het niet voldoet aan de kwaliteitseisen die golden op het moment dat het in de handel werd gebracht of als het niet de door de fabrikant beschreven kenmerken heeft.

7.8.2 De Concessiehouder wijst er in dit verband ook op dat het verzoek om herstelling wegens de aard van de producten die hij op de markt brengt, niet haalbaar is.

7.8.3 De gebruiker kan binnen twee jaar na de datum waarop het product door de fabrikant in de handel is gebracht, een beroep doen op de garantie voor het product. Na het verstrijken van deze termijn verliest hij dit recht.

7.8.4 De aanspraak op garantie voor het product kan alleen worden uitgeoefend tegen de fabrikant of de distributeur van het roerende goed. In geval van een beroep op de productgarantie moet de Klant bewijzen dat het product gebrekkig is.

7.8.5 De fabrikant (distributeur) wordt alleen van zijn productgarantieverplichtingen ontheven indien hij kan bewijzen dat:

– het product niet in de uitoefening van zijn bedrijf werd vervaardigd of in het verkeer gebracht, of

– het gebrek niet aantoonbaar was volgens de stand van de wetenschap en de techniek op het tijdstip waarop het in de handel werd gebracht, of

– het gebrek van het product te wijten is aan de toepassing van een wet of een dwingende norm die door een overheidsinstantie is voorgeschreven.

De fabrikant (distributeur) hoeft slechts één grond voor vrijstelling aan te tonen.

7.8.6 De Concessiehouder vestigt de aandacht van de Gebruikers op het feit dat garantieclaims voor accessoires en garantieclaims voor producten met hetzelfde defect niet tegelijkertijd kunnen worden ingediend. In het geval van een succesvolle productgarantieclaim kan echter een garantieclaim voor het vervangen product of het gerepareerde onderdeel tegen de fabrikant worden ingediend.

7.8.7 Lavender Tihany is niet aansprakelijk voor productdefecten die het gevolg zijn van onjuiste opslag en gebruik. Garantieaanspraken en de uitvoering daarvan worden beheerst door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot gebrekkige prestaties.

  1. ANDERE

8.1 Aankopen via de Webwinkel impliceren dat de Klant op de hoogte is van de technische en technologische beperkingen van het Internet en aanvaardt dat de technologie tot fouten kan leiden.

8.2 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door toegang tot de Website. De Klant is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn computer en de gegevens die zich daarop bevinden.

8.3. Elke wijziging wordt van kracht op het moment dat deze op de Website wordt gepubliceerd. Elke wijziging van de AV heeft echter geen invloed op bestaande contracten en de daarin opgenomen voorwaarden, noch op de verplichting van de Dienstverlener om de dienst te verlenen op grond van het gesloten contract.