1. ALGEMENE BEPALINGEN

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Wij zien toe op de rechtmatigheid en billijkheid van de verwerking van persoonsgegevens in alle gevallen. Het doel van deze mededeling is de betrokkenen adequate informatie te verstrekken over de doeleinden, voorwaarden en waarborgen waarvoor en hoelang hun persoonsgegevens door ons bedrijf zullen worden verwerkt voordat zij deze verstrekken.

Ons bedrijf zal de bepalingen van deze mededeling naleven in alle gevallen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en wij achten ons gebonden door de hierin vervatte informatie. Wij behouden ons evenwel het recht voor om hetgeen in deze eenzijdige verklaring is beschreven, te wijzigen, mits de betrokkenen daarvan naar behoren in kennis worden gesteld.
Wij respecteren strikt de GDPR wetgeving en de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Onze bedrijfsgegevens en contactinformatie:
Naam: Selmeczi László
Adres: Tieltstraat 16, 8760 Meulebeke
BTW: BE0544 910 762

 

2. Verzameling van gegevens van op de website geregistreerde klanten en aanvragers

Doel van de gegevensverwerking: het sluiten van een contract met ons bedrijf.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: voorafgaande toestemming van de betrokkenen.

Verwerkte persoonsgegevens: naam, contactgegevens (telefoon, e-mail).

Duur van de verwerking: 90 dagen vanaf de inschrijving of het verzoek om een offerte.

Rechten van de betrokkene: de betrokkene (de persoon wiens persoonsgegevens door ons bedrijf worden verwerkt)

De betrokkene (de persoon van wie de persoonsgegevens door ons bedrijf worden verwerkt) kan verzoeken om toegang tot de hem of haar betreffende persoonsgegevens.
U heeft het recht om bepaalde informatie aan te passen indien deze niet zouden stroken met de werkelijkheid.
U heeft het recht te verzoeken om wissing van zijn/haar persoonsgegevens.
U heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. dat ons bedrijf de gegevens niet verwijdert of vernietigt totdat een rechtbank of overheidsinstantie daarom verzoekt, maar gedurende een periode van maximaal dertig dagen, en dat de gegevens na afloop van die periode niet voor andere doeleinden worden verwerkt), onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 18 van de GDPR.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Op grond van dit laatste recht heeft de betrokkene het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in Word- of Excel-formaat te ontvangen en deze gegevens op zijn verzoek aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te doen toezenden.

Andere informatie over gegevensverwerking:

Ons bedrijf zal alle nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om een mogelijke inbreuk op de gegevens te voorkomen (bv. beschadiging, verlies, onbevoegde toegang tot bestanden met persoonsgegevens).

 

3. Gegevensbeheer in verband met de nieuwsbrief

Doel van de gegevensverwerking: de betrokkenen regelmatig informatie verstrekken over producten en diensten.
U wordt automatisch toegevoegd aan onze nieuwsbrieflijst met het e-mailadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven.
Rechtsgrondslag voor de verwerking: voorafgaande toestemming van de betrokkenen.
De omvang van de verwerkte persoonsgegevens: naam, contactgegevens (telefoon, e-mailadres).
Duur van de verwerking: tot 3 jaar na uw laatste aankoop.
Gebruik van een gegevensverwerker: ons bedrijf maakt gebruik van de diensten van een gegevensverwerker om de nieuwsbriefdienst als volgt aan te bieden.

…………………………………………………………………………….

Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens: het verstrekken van de gegevens is vrijwillig; indien de gegevens niet worden verstrekt, zal de betrokkene geen informatie over de producten en diensten van ons bedrijf per nieuwsbrief ontvangen.

Rechten van de betrokkene: de betrokkene (de persoon wiens persoonsgegevens door ons bedrijf worden verwerkt)

De betrokkene (de persoon van wie de persoonsgegevens door ons bedrijf worden verwerkt) kan verzoeken om toegang tot de hem of haar betreffende persoonsgegevens.
U heeft het recht om bepaalde informatie aan te passen indien deze niet zouden stroken met de werkelijkheid.
U heeft het recht te verzoeken om wissing van zijn/haar persoonsgegevens.
U heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. dat ons bedrijf de gegevens niet verwijdert of vernietigt totdat een rechtbank of overheidsinstantie daarom verzoekt, maar gedurende een periode van maximaal dertig dagen, en dat de gegevens na afloop van die periode niet voor andere doeleinden worden verwerkt), onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 18 van de GDPR.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Op grond van dit laatste recht heeft de betrokkene het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in Word- of Excel-formaat te ontvangen en deze gegevens op zijn verzoek aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te doen toezenden.

Andere informatie over gegevensbeheer: de betrokkene kan zich abonneren op de nieuwsbrief, ook als hij of zij geen geregistreerd gebruikersprofiel wil aanmaken. In dat geval verwerken wij geen andere gegevens dan de naam en het e-mailadres.
Ons bedrijf zal alle nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om een mogelijke inbreuk op de gegevens te voorkomen (bv. beschadiging, verlies, onbevoegde toegang tot bestanden met persoonsgegevens).

 

4. Cookiebeheer

Onze website plaatst een klein gegevenspakketje, een zogenaamde cookie, op de computer van de gebruiker en leest dit bij een volgend bezoek terug om een gepersonaliseerde dienst te kunnen aanbieden. Indien de browser een eerder opgeslagen cookie terugzendt, heeft de aanbieder van de cookiebeheersdienst de mogelijkheid het huidige bezoek van de gebruiker te koppelen aan eerdere bezoeken, maar alleen met betrekking tot zijn eigen inhoud.

De doeleinden van de verwerking zijn: het identificeren en onderscheiden van gebruikers, het vaststellen van de huidige sessie van gebruikers, het opslaan van de tijdens die sessie verstrekte gegevens, het voorkomen van gegevensverlies, het identificeren en volgen van gebruikers, het meten van webanalytics, het aanbieden van een gepersonaliseerde dienst.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: vrijwillige toestemming van de betrokkenen.

Betrokkenen: bezoekers van de website van ons bedrijf.

De verwerkte gegevens zijn onder meer: ID-nummer, datum, tijd en de eerder bezochte pagina.

Duur van de verwerking.

Aanvullende informatie over gegevensverwerking: de gebruiker kan de cookie van zijn computer verwijderen of het gebruik van cookies in zijn browser uitschakelen.

Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van gegevens: onvolledig gebruik van de websitediensten, onnauwkeurigheid van analytische metingen.

 

5. Beheren van contactgegevens van zakenpartners

Doel van de gegevensverwerking: uitvoering van door ons bedrijf gesloten contracten.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: vrijwillige toestemming van de betrokkenen en rechtmatig belang van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Verwerkte persoonsgegevens: naam, contactgegevens (telefoon, e-mailadres).

Duur van de verwerking: 3 jaar vanaf de sluiting van het contract of vanaf het verstrijken van de vervaldatum van de daaruit voortvloeiende vordering.

Rechten van de betrokkene: de betrokkene (de persoon wiens persoonsgegevens door ons bedrijf worden verwerkt)

De betrokkene (de persoon van wie de persoonsgegevens door ons bedrijf worden verwerkt) kan verzoeken om toegang tot de hem of haar betreffende persoonsgegevens.
U heeft het recht om bepaalde informatie aan te passen indien deze niet zouden stroken met de werkelijkheid.
U heeft het recht te verzoeken om wissing van zijn/haar persoonsgegevens.
U heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. dat ons bedrijf de gegevens niet verwijdert of vernietigt totdat een rechtbank of overheidsinstantie daarom verzoekt, maar gedurende een periode van maximaal dertig dagen, en dat de gegevens na afloop van die periode niet voor andere doeleinden worden verwerkt), onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 18 van de GDPR.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Op grond van dit laatste recht heeft de betrokkene het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in Word- of Excel-formaat te ontvangen en deze gegevens op zijn verzoek aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te doen toezenden.

Overige informatie over gegevensverwerking: ons bedrijf bewaart documenten met persoonsgegevens op een afgesloten plaats en beschermt elektronisch opgeslagen documenten met passende veiligheidsmaatregelen.

 

6. Andere gegevensverwerking

Wij zullen informatie verstrekken over alle verwerkingen die niet in deze kennisgeving zijn vermeld op het moment van de verzameling. Wij informeren onze klanten dat autoriteiten, overheidsinstanties, rechtbanken contact kunnen opnemen met ons bedrijf met het oog op de openbaarmaking van persoonsgegevens. Ons bedrijf zal aan dergelijke entiteiten – indien de betrokken entiteit het doel van het verzoek en de reikwijdte van de gegevens heeft aangegeven – alleen persoonsgegevens bekendmaken voor zover en in de mate waarin dit strikt noodzakelijk is voor het doel van het verzoek en voor zover de uitvoering van het verzoek wettelijk vereist is.

 

7. Hoe persoonsgegevens worden opgeslagen en de beveiliging van de verwerking

De computersystemen en andere dataopslaglocaties van ons bedrijf bevinden zich op het hoofdkantoor en op de dataverwerkingsservers van de beheerder. Ons bedrijf selecteert en gebruikt de IT-hulpmiddelen die worden gebruikt om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de dienstverlening, zodanig dat de verwerkte gegevens:

a) toegankelijk zijn voor degenen die daartoe gemachtigd zijn (beschikbaarheid);

b) de authenticiteit en de echtheid ervan zijn gewaarborgd (authenticiteit van de verwerking);

(c) de integriteit ervan kan worden geverifieerd (gegevensintegriteit);

d) beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden (vertrouwelijkheid van gegevens).

Wij besteden bijzondere aandacht aan de beveiliging van gegevens en nemen de technische en organisatorische maatregelen en stellen de procedureregels vast die nodig zijn om de garanties uit hoofde van de GDPR te handhaven. Wij nemen met name passende maatregelen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking, verwijdering of vernietiging, accidentele vernietiging, beschadiging en ontoegankelijkheid als gevolg van veranderingen in de gebruikte technologie.

De IT-systemen en netwerken van ons bedrijf en onze gecontracteerde partners zijn beschermd tegen computerfraude, computervirussen, computerinbraken en denial-of-service-aanvallen. De exploitant zorgt voor beveiliging door middel van beschermingsprocedures op server- en toepassingsniveau. Dagelijkse gegevensback-up is voorzien. Om inbreuken op gegevens te voorkomen, neemt ons bedrijf alle mogelijke maatregelen, en in geval van een dergelijk incident nemen wij onmiddellijk maatregelen om de risico’s tot een minimum te beperken en de schade te herstellen.

 

8. Rechten van betrokkenen, rechtsmiddelen

Recht op informatie:
Ons bedrijf verstrekt de betrokkenen op hun verzoek alle informatie en alle bijzonderheden in verband met de verwerking van persoonsgegevens in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm, in duidelijke en eenvoudige taal.
Het recht op informatie kan schriftelijk worden uitgeoefend, met gebruikmaking van de in punt 1 vermelde contactgegevens. De betrokkene kan op zijn verzoek ook mondeling informatie krijgen, nadat zijn identiteit is geverifieerd. Wij delen onze klanten mee dat indien de medewerkers van ons bedrijf twijfels hebben over de identiteit van de betrokkene, wij de informatie kunnen vragen die nodig is om de identiteit van de betrokkene te bevestigen.

Het recht van toegang van de betrokkene:

De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking feedback te krijgen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, heeft hij het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens.

Recht op rectificatie:

Op grond van dit recht kan eenieder verzoeken om rectificatie van onjuiste, door ons bedrijf verwerkte persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben en om aanvulling van onvolledige gegevens.

Recht op wissen:

De betrokkene heeft het recht om, op zijn verzoek, zonder onnodige vertraging de hem betreffende persoonsgegevens te laten wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn;
onwettige verwerking van persoonsgegevens kan worden vastgesteld;
de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de levering van diensten van de informatiemaatschappij.

Het wissen van gegevens mag niet worden geïnitieerd indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting die voortvloeit uit de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Recht op beperking van de verwerking:

Wij zullen de verwerking op verzoek van de betrokkene beperken indien:

de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist, in welk geval de beperking geldt voor de periode die nodig is om de juistheid van de persoonsgegevens te kunnen verifiëren;
Indien de verwerking onwettig is en de betrokkene zich tegen het wissen van de gegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;
de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; of
de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking; in dat geval geldt de beperking gedurende een bepaalde periode totdat is vastgesteld of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan de legitieme gronden van de betrokkene.

Wanneer de verwerking beperkt is, mogen persoonsgegevens, behalve voor opslag, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon. De betrokkene wordt vooraf in kennis gesteld van de opheffing van de beperking van de verwerking.

Recht op bewaring van gegevens:

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te doen toekomen. Ons bedrijf kan aan een dergelijk verzoek voldoen in Word- of Excel-formaat.

Recht van verzet:

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover die verwerking verband houdt met direct-marketing. In geval van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, worden de gegevens niet voor die doeleinden verwerkt.

Herroepingsrecht:
De betrokkene heeft het recht zijn of haar toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking ervan onverlet.
Procedureregels:
De verantwoordelijke voor de verwerking deelt de betrokkene zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek kosteloos mee welk gevolg aan het verzoek is gegeven. Indien nodig kan deze termijn, rekening houdend met de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken, met nog eens twee maanden worden verlengd. De verantwoordelijke voor de verwerking stelt de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van de verlenging, met opgave van de redenen voor de vertraging.

Indien de betrokkene zijn verzoek langs elektronische weg heeft gedaan, wordt de informatie langs elektronische weg verstrekt, tenzij de betrokkene anders verzoekt.

Recht op beroep bij de rechter en procedure van de gegevensbeschermingsautoriteit:

De betrokkene kan de voor de verwerking verantwoordelijke voor de rechter dagen in geval van een inbreuk op zijn of haar rechten. Indien de betrokkene recht heeft op gegevensbescherming, kan de rechter tegen de betrokkene optreden.

Wanneer u van mening bent dat er zich een inbreuk op uw rechten heeft voorgedaan, dan heeft het u recht om klacht neer te leggen bij uw lokale privacy autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/)